Jurorzy programu "Idol" | fot. Polsat

Znamy wyniki sekcji zwłok Roberta Leszczyńskiego

Nie­wy­dol­ność wie­lo­na­rzą­do­wa była przy­czy­ną śmier­ci Ro­ber­ta Lesz­czyń­skie­go – tak wska­zu­ją wstęp­ne wy­ni­ki sek­cji zwłok zna­ne­go dzien­ni­ka­rza mu­zycz­ne­go. Ba­da­nia nie wy­ka­za­ły, by do zgonu do­szło na sku­tek urazu me­cha­nicz­ne­go. Osta­tecz­ne wy­ni­ki badań mają być znane za kilka ty­go­dni. Czytaj