Idol, Idol 2, Idol 3, Idol 4

Znamy wyniki sekcji zwłok Roberta Leszczyńskiego

Jurorzy programu "Idol" | fot. Polsat

Nie­wy­dol­ność wie­lo­na­rzą­do­wa była przy­czy­ną śmier­ci Ro­ber­ta Lesz­czyń­skie­go – tak wska­zu­ją wstęp­ne wy­ni­ki sek­cji zwłok zna­ne­go dzien­ni­ka­rza mu­zycz­ne­go. Ba­da­nia nie wy­ka­za­ły, by do zgonu do­szło na sku­tek urazu me­cha­nicz­ne­go. Osta­tecz­ne wy­ni­ki badań mają być znane za kilka ty­go­dni.

Jurorzy programu "Idol" | fot. Polsat
Jurorzy programu „Idol” | fot. Polsat

– Wstęp­ne wy­ni­ki sek­cji zwłok Ro­ber­ta Lesz­czyń­skie­go wska­zu­ją, iż do jego zgonu do­szło na sku­tek nie­wy­dol­no­ści wie­lo­na­rzą­do­wej. Prze­pro­wa­dzo­na sek­cja zwłok nie wy­ka­za­ła, aby do zgonu do­szło na sku­tek urazu me­cha­nicz­ne­go – powiedział Prze­my­sław Nowak, rzecz­nik Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w War­sza­wie.

Jak in­for­mu­je rzecz­nik, do­kład­niej­szą przy­czy­nę zgonu bę­dzie można usta­lić po uzy­ska­niu wy­ni­ków zle­co­nych badań do­dat­ko­wych, w tym tok­sy­ko­lo­gicz­nych. – Wy­ni­ki te znane będą za co naj­mniej kilka ty­go­dni. Wów­czas bie­gli spo­rzą­dzą osta­tecz­ną opi­nię z sek­cji zwłok – tłu­ma­czy Prze­my­sław Nowak.

Przy­po­mnij­my, Ro­bert Lesz­czyń­ski zmarł w środę, 1 kwiet­nia. Miał 48 lat. W la­tach 1994-2002 Ro­bert Lesz­czyń­ski pra­co­wał w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej” jako dzien­ni­karz i kry­tyk mu­zycz­ny. Prze­pro­wa­dzał wy­wia­dy z ar­ty­sta­mi ta­kich ze­spo­łów jak: Red Hot Chili Pep­pers, Me­tal­li­cą, Sex Pi­stols, Pearl Jam, Iggy Popem czy The Pro­di­gy.

Był jurorem w programie „Idol”. Przez trzy lata pro­wa­dził pro­gram mu­zycz­ny w TV Po­lo­nia, a potem w ka­na­le Tylko Mu­zy­ka. W 2006 objął sta­no­wi­sko re­dak­to­ra na­czel­ne­go ma­ga­zy­nu „Laif”.

[Onet.pl]

Poprzedni artykułNastępny artykuł