Małgorzata Maier | fot. malgorzatamaier.pl

Małgorzata Maier po latach o „Big Brotherze”: „Byliśmy niczym lalki na sznurkach, tańczyliśmy jak nam zagrano”

Gdy 13 lat temu zde­cy­do­wa­ła się wziąć udział w „Big Brotherze”, nie zda­wa­ła sobie spra­wy, że jej życie w jed­nej se­kun­dzie ulegnie ogrom­nej zmia­nie. Nie spo­dzie­wa­ła się rów­nież tego, że te­le­wi­zja wy­kreu­je ją na czar­ny cha­rak­ter, a tym samym bę­dzie cie­szy­ła się ogrom­ną sławą, ale tą naj­gor­szą z moż­li­wych. Czy dziś lu­dzie prze­sta­li po­strze­gać w niej wy­łącz­nie wred­ną blon­dyn­kę? Dla­cze­go już nie pali? I czemu (mimo lek­cji u To­ma­sza Zu­bi­le­wi­cza) nie zo­sta­ła pre­zen­ter­ką po­go­dy? W pierw­szym od lat wy­wia­dzie Mał­go­rza­ta Maier od­po­wia­da bar­dzo szcze­rze na wszyst­kie py­ta­nia. Czytaj

Karolina Pachniewicz | fot. archiwum prywatne

Karolina Pachniewicz po latach: „Mam żal o to jak mnie przedstawiono w programie”

Jedna z uczestniczek pierwszej edycji „Big Brothera”, córka Bogusława Pachniewicza, byłego siatkarza AZS Olsztyn, przez wiele lat odmawiała mediom wywiadów. Siedem lat temu, po rodzinnym dramacie, dawna gwiazda reality show zamieszkała w Manchesterze, gdzie pracuje i prowadzi bloga. Karolina Pachniewicz opowiada o kulisach słynnego programu, swojej decyzji o emigracji i o tym jak wygląda jej obecne życie. Czytaj