Taniec z Gwiazdami 15

Anna Lewandowska, Doda, Joanna Krupa i Maciej Musiał w 15 edycji „Tańca z Gwiazdami”?

Dorota "Doda" Rabczewska | Foto: STUDIO 69

Anna Le­wan­dow­ska, Jo­an­na Krupa i Doda – czy teraz to one za­tań­czą w nowej edy­cji „Tańca z Gwiaz­da­mi” w te­le­wi­zji Pol­sat?

Dorota "Doda" Rabczewska | Foto: STUDIO 69
Dorota „Doda” Rabczewska | Foto: STUDIO 69

„Ta­niec z Gwiaz­da­mi”, który zo­stał prze­ję­ty od TVN-u przez Pol­sat, oka­zał się hitem tej wio­sny. Nic więc dziw­ne­go, że stacja już teraz planuje ko­lej­ną edy­cję.

Py­ta­nie tylko – kto mógł­by za­tań­czyć w 15 odsłonie show? Jak donosi „Super Express” prowadzone są już rozmowy w tej sprawie. Podobno kandydatami są Anna Le­wan­dow­ska, Doda, Jo­an­na Krupa i Ma­cie­j Mu­sia­ł.

– Pro­duk­cja nie bę­dzie oszczę­dzać na ko­lej­nej edy­cji. Część gwiazd już jest po wstęp­nych roz­mo­wach, część z nich nawet omó­wiła już kwe­stię umów. Na pewno tym razem za­tań­czą naj­waż­niej­sze ko­bie­ty pol­skie­go show-biz­ne­su: Ania Le­wan­dow­ska, Doda i nawet Jo­an­na Krupa. Co praw­da Jo­an­na za­tań­czy­ła w ame­ry­kań­skiej wer­sji tego pro­gra­mu, ale sku­si­ła nas tym, że będą to bar­dzo sek­su­al­ne wy­ko­na­nia tań­ców. Na razie wiemy, że wy­stą­pi Ma­ciej Mu­siał, szu­ka­my dalej. Marzy nam się Szyc, Ka­ro­lak, ale zo­baczymy – „Super Express” przy­ta­cza słowa osoby z pro­duk­cji.

Poprzedni artykułNastępny artykuł