Bar 3: Bez Granic, Bar 4: Złoto dla Zuchwałych, Big Brother 3: Bitwa

Maja Frykowska wyszła za mąż

Maja Frykowska | fot. AKPA

Maja Fry­kow­ska zmie­ni­ła stan cy­wil­ny. Ce­le­bryt­ka wy­szła za mąż za Mi­cha­ła Brze­ziń­skie­go, z któ­rym zwią­za­na była od ponad roku. Ślub odbył się w Urzę­dzie Stanu Cy­wil­ne­go przy Zamku Kró­lew­skim w War­sza­wie.

Uroczystość miała miejsce 12 kwietnia. Pod­czas ślubu mło­dej parze to­wa­rzy­szy­ła tylko naj­bliż­sza ro­dzi­na. – Po­zna­li się w Chrześci­jań­skim Ko­ście­le Re­for­ma­cyj­nym. Miłość, ko­ściół, ro­dzi­na są dla niej obec­nie naj­waż­niej­sze – mówi przy­ja­ciół­ka Fry­kowskiej.

– Wielu ludzi ją skrzywdziło, ale teraz jest szczęśliwa. Jej życie uległo zmianie o 180 stopni. W zeszłym roku podjęła decyzję o definitywnym odejściu z polskiego show-biznesu i jest konsekwentna – mówi informatorka AfterParty.pl.

Wy­glą­da na to, że Maja Fry­kow­ska rze­czy­wi­ście po­sta­no­wi­ła ze­rwać z wi­ze­run­kiem nie­grzecz­nej ce­le­bryt­ki. Gwiaz­da „Big Brothera” już dawno nie go­ści­ła na war­szaw­skich im­pre­zach i po­ka­zach mody, a jej za­an­ga­żo­wa­nie się w Chrze­ści­jań­ski Ko­ściół Refor­ma­cyj­ny nie było se­zo­no­wą za­ba­wą.

[Onet.pl]

Poprzedni artykułNastępny artykuł