The Voice of Poland 4

Nie żyje Kasia Markiewicz, uczestniczka „The Voice of Poland 4”

Katarzyna Markiewicz w programie The Voice | fot. TVP2

– Dziś ode­szła nie­zwy­kła ko­bie­ta, Kasia Mar­kie­wicz. Śpie­wem speł­ni­ła swoje ma­rze­nie. Łą­czy­my się w bólu z ro­dzi­ną i bli­ski­mi Kasi – na­pi­sa­ła na Fa­ce­bo­oku Maria Sa­dow­ska, ju­ror­ka „The Voice of Po­land”. Katarzyna Mar­kie­wicz od ponad roku cho­ro­wa­ła na raka. Wiedzia­ła, że nie zo­sta­ło jej wiele czasu. Wy­stę­pem w wokalnym show chcia­ła speł­nić swoje ma­rze­nie.

Katarzyna Markiewicz w programie The Voice | fot. TVP2
Katarzyna Markiewicz w programie The Voice | fot. TVP2

Ka­ta­rzy­na Mar­kie­wicz w grudniu 2012 roku do­wie­dzia­ła się, że ma raka szyj­ki ma­ci­cy z prze­rzu­ta­mi do wę­złów chłon­nych. – Życie warto do­ce­niać wcze­śniej i dbać o to, by trwa­ło jak naj­dłu­żej. Aku­rat mój ro­dzaj no­wo­two­ru oka­zał się zu­peł­nie chemiood­por­ny – mó­wi­ła Kasia w wy­wia­dzie dla Onetu.

Po wyczer­pa­niu wszel­kich moż­li­wych metod le­cze­nia, kiedy oka­za­ło się, że żadna z nich nie przy­no­si re­zul­ta­tu, Kasia po­sta­no­wi­ła spełniać swoje ma­rze­nia. Jed­nym z nich był pu­blicz­ny wy­stęp i pod­da­nie się oce­nie pro­fe­sjo­nal­nych ju­ro­rów w show „The Voice of Poland”.

Udało się. Podczas przesłuchań w ciemno zainteresowanie głosem Kasi Markiewicz wyraziła Justyna Steczkowska, która chciała uczynić z niej lepszą wokalistkę.

Niestety, Kasia nie wystąpi więcej przed publicznością i nie zaśpiewa żadnej piosenki. Kasia Markiewicz zmarła w niedzielę, w wieku 38 lat.

– Nie wiem co mam napisać. Miałam w czwartek odwiedzić Kasię w hospicjum. Była pełna odwagi. Podziwiałam ją za to, że pomimo bólu, przyszła do programu, żeby pokazać nam, że warto walczyć o swoje marzenia, nie zapominać o sobie na co dzień. Cieszę się, że udało nam się spełnić jedno z jej marzeń. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi Kasi – napisała Justyna Steczkowska na Facebooku.

[Onet.pl]

Poprzedni artykułNastępny artykuł