The Voice of Poland 5

„The Voice of Poland 5”: Sarsa Markiewicz miała wypadek samochodowy

Sarsa Markiewicz | fot. Onet

Sarsa Mar­kie­wicz, pół­fi­na­list­ka piątej edycji „The Voice of Po­land” (należy do dru­ży­ny Tom­so­na i Ba­ro­na), miała w nocy z poniedziałku na wtorek wy­pa­dek sa­mo­cho­do­wy. Sarsa tra­fi­ła do szpi­ta­la w Gdań­sku, a jej stan okre­śla­ny jest jako po­waż­ny.

Sarsa Markiewicz | fot. Onet
Sarsa Markiewicz | fot. Onet

Na razie nie ma do­kład­nych in­for­ma­cji na temat stanu zdro­wia Sarsy Mar­kie­wicz. Nie wia­do­mo czy wo­ka­list­ka wróci do pro­gra­mu – do końca ak­tu­al­nej edy­cji „The Voice of Po­land” zo­sta­ły zaledwie dwa od­cin­ki.

Sarsa jest au­tor­ką mu­zy­ki i tek­stów, gra­ją­cą na pia­ni­nie i uku­le­le. Jest lau­re­at­ką wielu kon­kur­sów mu­zycz­nych w tym Skoda Auto Mu­zy­ka. Pasję mu­zycz­ną łączy ze swoim wy­kształ­ce­niem i pracą za­wo­do­wą mu­zy­ko­te­ra­peu­ty – m.​in. z dzieć­mi upo­śle­dzo­ny­mi. W „The Voice of Po­land” zbie­ra bar­dzo po­zy­tyw­ne opi­nie tre­ne­rów.

Mar­kie­wicz wcze­śniej brała udział w in­nych pro­gra­mach – m.​in. w „Must be the Music” i „X Fac­tor”.

Poprzedni artykułNastępny artykuł