Idol

Alicja Janosz spodziewa się dziecka

Alicja Janosz ze swoim mężem | Foto: Tomasz Griessgraber

Alicja Janosz, zwy­cięż­czy­ni pierwszej edycji „Idola”, spo­dzie­wa się dziec­ka.

Alicja Janosz ze swoim mężem | Foto: Tomasz Griessgraber
Alicja Janosz ze swoim mężem | Foto: Tomasz Griessgraber

W 2002 roku blon­dyn­ka z Psz­czy­ny wy­gra­ła pierw­szą edy­cję „Idola”. Jak do­no­si por­tal AfterParty, pio­sen­kar­ka w tym roku po raz pierw­szy zo­sta­nie mamą.

– Ali­cja od dawna ma­rzy­ła o dziec­ku. Sama jest wzo­ro­wą cio­cią dla córki swo­jej sio­stry i bra­tan­ka, z któ­ry­mi spę­dza nie­mal każdą wolną chwi­lę. Ostat­nio w jej życiu wszyst­ko ukła­da się tak, jak sobie wy­ma­rzy­ła. Zbu­do­wa­ła z mężem dom, kon­cer­tu­je, na­grywa płytę, którą chce wydać jedna z du­żych wy­twór­ni pły­to­wych, no i ma psa, który jest jej oczkiem w gło­wie. Teraz pew­nie się to zmie­ni. Ala jest w czwar­tym mie­sią­cu ciąży – mówi znajomy gwiazdy.

Alicja Janosz oficjalnie potwierdziła tę wiadomość. – Ktoś już nieźle tupie nóżką w moim brzuchu – napisała na swoim profilu na Facebooku.

Ja­nosz zwią­za­na jest z Ba­rot­szem Nie­bie­lec­kim. W lipcu minie 4 rocz­ni­ca ich ślubu. Para nie tylko two­rzy udany zwią­zek w życiu pry­wat­nym, ale też z po­wo­dze­niem pro­wa­dzi współ­pra­cę za­wo­do­wą. Bar­tosz jest me­ne­dże­rem Ali­cji.

Poprzedni artykułNastępny artykuł