Hell's Kitchen

Wojciech Modest Amaro gospodarzem polskiej edycji „Hell’s Kitchen”

Wojciech Modest Amaro | dot. Agencja Gazeta

Jesz­cze nie­daw­no to Ma­te­usz Ges­sler miał być go­spo­da­rzem pro­gra­mu „Hell’s Kit­chen”. Re­stau­ra­tor zre­zy­gno­wał z pro­gra­mu ze względów oso­bi­stych. Jak nie­ofi­cjal­nie do­wie­dział się Pres­ser­wis, jego miej­sce zaj­mie Woj­ciech Mo­dest Amaro.

Wojciech Modest Amaro | dot. Agencja Gazeta
Wojciech Modest Amaro | dot. Agencja Gazeta

Jak po­da­je Press, sze­fem kuch­ni w pro­gra­mie „Hell’s Kit­chen” bę­dzie Woj­ciech Mo­dest Amaro. Dla re­stau­ra­to­ra jest to ko­lej­na rola w pro­gra­mie te­le­wi­zyj­nym. Wła­ści­ciel „Ate­lier Amaro” wio­sną wy­stą­pi rów­nież w ku­li­nar­nym show Pol­sa­tu „Top Chef 2”, gdzie za­sią­dzie w jury.

Reality show „Hell’s Kit­chen” będzie emitowany we wtorki o godz. 20:00, począwszy od 1 kwietnia.

Za produkcję odpowiada Jake Vision.

Poprzedni artykułNastępny artykuł