The Voice of Poland 4

Justyna Steczkowska ponownie w jury „The Voice of Poland”?

Justyna Steczkowska | fot. TVP

Ju­sty­na Stecz­kow­ska prze­rwa­ła udział w pro­gra­mie „The Voice of Po­land” z po­wo­du ciąży. Pro­du­cen­ci show chęt­nie wi­dzie­li­by gwiazdę z po­wro­tem na ju­ror­skim fo­te­lu. Czy są szanse na powrót wokalistki do muzycznego programu?

Justyna Steczkowska | fot. TVP
Justyna Steczkowska | fot. TVP

Ju­sty­na Stecz­kow­ska brała udział w drugiej edy­cji „The Voice of Po­land”, gdzie była ju­ror­ką. Za­rów­no ona sama, jak i pro­du­cen­ci pro­gra­mu byli za­do­wo­le­ni z tej współ­pra­cy. Ar­tyst­ka mu­sia­ła jed­nak prze­rwać na­gra­nia, gdyż była wtedy w ciąży z có­recz­ką He­len­ką. Ju­sty­na chęt­nie wró­ci­ła­by do pro­gra­mu, gdyby nie nawał in­nych za­wo­do­wych obo­wiąz­ków.

„Ma pod­pi­sa­ny kon­trakt re­kla­mo­wy z pro­du­cen­tem her­ba­ty. W lutym na Do­mi­ni­ka­nie od­bę­dzie się sesja zdję­cio­wa, w tym samym czasie mia­ły­by wy­star­to­wać prze­słu­cha­nia w ciem­no w „The Voice”. Wszyst­ko za­le­ży więc od ela­stycz­no­ści pro­du­cen­tów pro­gra­mu i woli prze­ło­że­nia ca­stin­gów na inny ter­min” – czytamy we „Fleszu”.

– W tym roku wy­pa­da 20-le­cie mojej pracy. Je­sie­nią wy­da­ję ko­lej­ną płytę. Spra­wy zwią­za­ne z mu­zy­ką są dla mnie prio­ry­te­tem i nie wiem, czy uda mi się je po­go­dzić z udzia­łem w „The Voice” – przy­zna­je wo­ka­list­ka.

[Interia]

Poprzedni artykułNastępny artykuł