X Factor 4

„X Factor 4” – odcinek 7: druga część boot campu

Jury programu X Factor | fot. TVN

W „X Fac­tor 4” za­koń­czył się etap bo­ot­ cam­pu. W mi­nio­nym, siód­mym od­cin­ku by­li­śmy świad­ka­mi, jak Kuba Wo­je­wódz­ki i Ewa Farna wy­bie­ra­li spo­śród swo­ich pod­opiecz­nych pię­ciu szczę­śliw­ców, któ­rzy przej­dą do ko­lej­ne­go etapu pro­gra­mu.

Jury programu X Factor | fot. TVN
Jury programu X Factor | fot. TVN

W po­przed­nim od­cin­ku pro­gra­mu „X Fac­tor” swo­ich naj­lep­szych pię­ciu pod­opiecz­nych wy­bra­li Cze­sław Mozil i Ta­tia­na Okup­nik. Tatia­na ma pod opie­ką star­szych uczest­ni­ków, a Cze­sław chłop­ców. Kuba Wo­je­wódz­ki do­stał pod opie­kę ze­spo­ły, Ewa Farna dziewczyny.

Do najciekawszych występów wczorajszego odcinka zaliczyć można wykonania Marty Bijan, Darii Zawiałow oraz Agaty Dziarmagowskiej.

Marta Bijan wy­bie­ra­jąc pio­sen­kę swo­jej men­tor­ki, wiele ry­zy­ko­wa­ła. Dziew­czy­na wy­ko­na­ła jed­nak utwór za­chwy­ca­ją­co. – Nie wiedzia­łem, że pio­sen­ki Ewy Far­nej są takie dobre – wy­ra­ził uzna­nie dla uczest­nicz­ki i jed­no­cze­śnie dro­czył się z Ewą Farną Cze­sław. – Sły­sza­łam parę wy­ko­nów tego utwo­ru. Ten był naj­lep­szy. Jak wi­dzisz, mam pro­blem i pro­blem ma jedna z tych pię­ciu dziew­czyn – po­wie­dzia­ła Ewa Farna de­cy­du­jąc, że jej grupę opu­ści Aman­da Abram­czuk.

Daria Za­wia­łow była jedną z naj­bar­dziej ze­stre­so­wa­nych uczest­ni­czek. Za­uwa­ży­ła to jej men­tor­ka, Ewa Farna. Dziew­czy­na brawurowo wy­ko­na­ła pio­sen­kę „Alone” z re­per­tu­aru Heart. Po wy­stę­pie widać było jed­nak, że dziew­czy­na bar­dzo się boi i przeżywa to, co dzie­je się wokół niej. – Tu nie cho­dzi tylko o stres. Ko­le­żan­ki od­pa­da­ją, a my się tak zży­ły­śmy – wytłumaczyła swoje za­chowa­nie Daria. – To jest jedna z naj­lep­szych wo­ka­li­stek tej edy­cji – wy­szep­tał do po­zo­sta­łych ju­ro­rów Kuba Wo­je­wódz­ki. Ewa zdecy­do­wa­ła, że dziew­czy­na bę­dzie śpie­wać w fi­na­le.

– Bez­czel­nie zdol­na je­steś, żeby ci nie od­bi­ło – po­wie­dział po wy­stę­pie Agaty, Cze­sław Mozil. – Bę­dziesz miała naj­wię­cej hejte­rów w tym kraju, a to jest naj­więk­sza ozna­ka suk­ce­su – po­wie­dział żar­to­bli­wie do dziew­czy­ny Wo­je­wódz­ki. Mimo, że wszy­scy bar­dzo chwa­li Agatę, to Ewa Farna za­sia­ła w mło­dej wo­ka­li­st­ce ziar­no nie­pew­no­ści. – Agata muszę wy­słać cię do domu, ale jurorskie­go, je­steś w piąt­ce – uczest­nicz­ka „X Fac­tor” w trak­cie tych słów wy­po­wia­da­nych przez Ewę na chwi­lę za­mar­ła. Niepewność jed­nak trwa­ła bar­dzo krót­ko i Agata Dziar­ma­gow­ska za­ję­ła miej­sce wśród fi­na­ło­wej piąt­ki Ewy.

[Onet.pl]

Poprzedni artykułNastępny artykuł