Taniec z Gwiazdami 14

Andrzej Grabowski w jury „Tańca z Gwiazdami”

Andrzej Grabowski | fot. East News

Znana jest już pełna ob­sa­da jury 14 edy­cji „Tańca z Gwiaz­da­mi”. Jak do­wie­dział się „Fakt”, do Beaty Tysz­kie­wicz, Mi­cha­ła Ma­li­tow­skie­go i Iwony Pa­vlo­vić do­łą­czy gwiaz­dor se­ria­lu „Świat we­dług Kiep­skich” – An­drzej Gra­bow­ski.

Andrzej Grabowski | fot. East News
Andrzej Grabowski | fot. East News

Na­zwi­sko czwar­te­go ju­ro­ra ko­lej­nej edy­cji „Tańca z Gwiaz­da­mi” przez długi czas owia­ne było ta­jem­ni­cą. Nina Te­ren­tiew w jed­nej z roz­mów mó­wi­ła, że w skła­dzie ju­ro­rów za­sią­dzie znany pol­ski aktor. Bę­dzie to An­drzej Gra­bow­ski, znany m.​in. z hi­to­we­go se­ria­lu Pol­sa­tu „Świat we­dług Kiep­skich”, który od lat cie­szy się ogrom­ną sym­pa­tią wi­dzów. Gra­bow­ski razem z Beatą Tysz­kie­wicz, Mi­cha­łem Ma­li­tow­skim i Iwoną Pa­vlo­vić bę­dzie oce­niać uczest­ni­ków plą­sa­ją­cych na par­kie­cie.

Nie­daw­no jeden z dzien­ni­ków podał in­for­ma­cje, ja­ko­by aktor nie przy­jął pro­po­zy­cji udzia­łu w ta­necz­nym show jako uczest­nik. Wszyst­ko to z po­wo­du pro­ble­mów zdro­wot­nych. – An­drzej kilka lat temu miał wy­mie­nia­ne bio­dro. Teraz czeka go wy­mia­na dru­gie­go – wy­ja­śnia­ła w wy­wia­dzie jego żona, Anita Kru­szew­ska.

[Fakt]

Poprzedni artykułNastępny artykuł