Top Chef

Finał pierwszej edycji „Top Chef”. Martin Gimenez Castro zwycięzcą

Martin Gimenez Castro | fot. Polsat

Pierwsza edycja „Top Chef” do­biegła końca. Zwycięzcą reality show został Martin Gimenez Castro.

Martin Gimenez Castro | fot. Polsat
Martin Gimenez Castro | fot. Polsat

Za nami finał pierwszej polskiej edycji „Top Chef”. W programie widzowie mogli śledzić zma­ga­nia ku­li­nar­ne czter­na­stu zawodowych kucharzy. Ich zdolności oceniało jury w składzie Woj­ciech Mo­dest Amaro, Ewa Wa­cho­wicz, Jo­seph Se­elet­so i Ma­ciej Nowak.

W wiel­kim fi­na­le na placu boju pozostała trójka: Ma­li­ka, Mar­tin i Ma­riusz. W śro­do­wy wie­czór po­zna­li­śmy zwy­cięz­cę formatu. Tytuł Top Chefa i 10 tys. zło­tych otrzy­mał Martin Gimenez Castro.

W fi­na­ło­wym od­cin­ku po­ja­wi­li się go­ście spe­cjal­ni. Ma­ciej Rock oraz Beata Tysz­kie­wicz pró­bo­wa­li dań przy­rzą­dzo­nych przez za­wod­ni­ków. Ju­ro­rzy wrę­czy­li rów­nież na­gro­dy spe­cjal­ne: staż w Ate­lier Amaro zdo­był Da­riusz Kuź­niak.

Wiosną przyszłego roku telewizja Polsat wyemituje drugą edycję programu.

Poprzedni artykułNastępny artykuł